Wrocław, dnia 01.03.2021 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

AKADEMIA POTENCJAŁÓW

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w programie
„Akademia Potencjałów”, organizowanym przez Fundację Veritas, ul.
Jeździecka 10A, 53-032 Wrocław, KRS nr: 0000784405.

 

I. Zasady ogólne.

1. Z oferty zajęć mogą korzystać dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Zajęcia są co do zasady bezpłatne.

2. Zapisanie dziecka na zajęcia oznacza zapoznanie się z niniejszym
regulaminem.

3. Zajęcia stacjonarne, z wyłączeniem zajęć sportowych, prowadzone są w
lokalu przy ul. Fabrycznej 10a, 53-609 Wrocław, II piętro.

Do godziny 18.00 do lokalu wchodzi się wejściem głównym (winda), po
godzinie 18.00 – wejściem bocznym (schody). W lokalu używana jest
klimatyzacja. Toaleta znajduje się w holu głównym, poza obrębem lokalu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany programu,
harmonogramu i miejsca odbywania zajęć. Wszelkie zmiany podawane są nastronie https://a-p.edu.pl/

5. Uzupełniające zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych znajdują się w
osobnym podtytule.

II. Zapisy.

1. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie https://a-p.edu.pl/.

2. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci z trudną sytuacją rodzinną lub
materialną.

3. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia.

4. Jeżeli na zajęcia nie zapisze się minimalna wymagana liczba osób,
zajęcia nie zostaną otwarte.

5. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które potrafią samodzielnie
korzystać z toalety.

6. Uczestnicy powinni dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
podpisaną umowę lub w określonych przypadkach – zgodę rodzica/opiekuna
prawnego na uczestnictwo w zajęciach.


III. Uczestnictwo w zajęciach.

1. Zajęcia prowadzone są w grupach z podziałem na kategorie wiekowe.

2. Uczestnik w czasie zajęć nie może opuszczać sali bez zgody Instruktora.

3. Rodzic/opiekun prawny powinien zapewnić Uczestnikowi lekki i wygodny
strój oraz obuwie na zmianę. W przypadku dzieci młodszych, zmiany obuwia
dokonuje rodzic/opiekun prawny.

4. Rodzic/opiekun prawny, zgłaszając udział w zajęciach, w tym zajęć
sportowych, jednoznacznie potwierdza, że stan zdrowia Uczestnika pozwala na
jego udział w tych zajęciach. W szczególnych przypadkach Organizator może
wymagać okazania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub podpisania
oświadczenia.

5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad ostrożności i
koleżeństwa w stosunku do współuczestników, a także respektowania innych reguł ustalonych przez Instruktora.
Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o porządek w lokalu oraz
przestrzegania przepisów porządkowych, BHP i przeciwpożarowych.
Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu, wyposażenia
znajdującego się w lokalu oraz udostępnianych materiałów. Niedozwolone jest
wynoszenie ich z lokalu bez zgody Organizatora.

6. Przebywanie Uczestnika w lokalu bez zgody Instruktora jest niedozwolone.
Pomieszczenie kuchenne jest zamykane na klucz i pozostaje poza dyspozycją
Uczestników.

7. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik
zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Instruktora i poinformować go o
swojej dolegliwości.
8. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dbałości o własne mienie.

9. Instruktor ponosi odpowiedzialność za Uczestników wyłącznie w trakcie
trwania zajęć. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego
przyprowadzania i odbierania dzieci po zajęciach. Po zakończeniu zajęć
dziecko oczekuje w lokalu do czasu, aż nie zostanie odebrane przez
rodzica/opiekuna lub upoważnioną przez niego osobę. Poza czasem zajęć
dzieci nie są objęte opieką Instruktorów.

10. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika, w tym zagrażającego
zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników, lub zachowania
dezorganizującego prowadzenie zajęć, Instruktor ma prawo upomnienia
Uczestnika i odseparowania od grupy. Jeśli Uczestnik, pomimo upomnienia,
kontynuuje niewłaściwe zachowanie, może zostać skreślony z listy
Uczestników.

11. Uzupełniające zasady odpowiedzialności stron znajdują się w umowie.

IV.Procedury bezpieczeństwa.

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zachować odpowiednią odległość
od innych osób oraz zapewnić zachowanie zasad bezpieczeństwa wynikających z
wytycznych rządowych.

2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej
przestrzeni w holu głównym. Rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko
Instruktorowi, nie wchodząc do lokalu.

3. Instruktor nadzoruje dezynfekcję rąk Uczestnika i zaprowadza go do
miejsca, które ma zająć.

4. W zajęciach każdorazowo może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników
oraz osoby prowadzące zajęcia. Instruktor może według swojego uznania i ze
względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.

5. Przynoszenie własnych napojów oraz produktów spożywczych, a także
zabawek i innych przedmiotów jest niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, w
których następuje to na prośbę Instruktora.

6. Uczestnicy zajęć z niepokojącymi objawami chorobowymi będą izolowani w
specjalnym, wyznaczonym do tego obszarze. O występujących u dziecka
objawach natychmiast informuje się rodziców/opiekunów prawnych, celem
niezwłocznego odebrania dziecka.

7. Rodzic/opiekun prawny złoży jednorazowe pisemne oświadczenie, że według
jego najlepszej wiedzy Uczestnik nie jest zakażony COVID-19 oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz

zobowiąże się, że w razie zauważenia niepokojących objawów u
Uczestnika lub jego członków rodziny nie będzie przyprowadzał go na
zajęcia.

8. Zasłanianie ust i nosa przez Uczestników podczas zajęć jest
fakultatywne.

V.Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych.

1. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW.

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego. Noszenie
biżuterii i ozdób podczas zajęć jest niedopuszczalne.

3. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o dobry stan urządzeń,
udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego.

4. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
Instruktora.

5. Uczestnik ma prawo odmówić wykonania ćwiczenia, uznając je za
niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza jego
możliwości fizyczne, powinien zgłosić to Instruktorowi.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznawania się z
bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej oraz informacjami
podawanymi przez Instruktorów.

2. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania Uczestnika z zasadami określonymi
niniejszym regulaminem oraz zapisami umowy w sposób dla niego zrozumiały.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Organizator poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez
zamieszczenie go na stronie internetowej https://a-p.edu.pl/

4. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć Uczestnikom i nagrywania filmów
w trakcie odbywania zajęć w celu wykorzystania ich w materiałach
promocyjnych. Fotografowanie i filmowanie zajęć przez Uczestników czy
rodziców/opiekunów prawnych może odbywać się wyłącznie za zgodą
Instruktora.